ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ. ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಕಾರಾವಿ ಯೋಜನೆ (ವೈ) ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆಯ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ 02.06.2005 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಕಾರಾವಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು 05.03.2007 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವರೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಕಾರಾವಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು 05.03.2007 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಕಾರಾವಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 11.01.2007 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು 25.09.2008 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಗೋಕುಲ್ ಏರಿಯಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಕಾರಾವಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 12.11.2009 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಕಾರಾವಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು 28.07.2010 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಕಾರಾವಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 05.09.2011 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾದಾರರನ್ನು ಅನುಬಂದಿಸಿರುವ ಕಾರಾವಿ ಇಲಾಖೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಗಳನ್ನುವಿಭಜಿಸುವ ಕುರಿತು 21.09.2011 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರಾವಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು 24.09.2011 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ಲೇ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10.11.2011 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ಕಾರಾವಿ ಯೋ ವೈ ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆಗೆ 45 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 01 ಕ್ಲೀನರ್ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು 96 ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಬೇರರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನುಸೃಜಿಸುವ ಕುರಿತು 18.01.2012 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 25.08.2012 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನುಅನುಬಂದಿಸಲಾಗದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 06.11.2012 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 2 ಕಾರ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು 31.10.2014 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 26.06.2015 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 ಕಾರಾವಿ ನಿಗಮದ ಹೊಸ ನಾರಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರಾವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 30.12.2015 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18 ಕಾರಾವಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಾರಾವಿ ನಿಗಮದ ನಾರಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 24.03.2016 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19 ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿ್ಪ್ಪಾಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರಾವಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 30.06.2016 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 ಕಾರಾವಿ ಯೋ ವೈ ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 05 ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 20.07.2016 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾರಾವಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನುಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 26.10.2016 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22 ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರಾವಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 26.10.2016 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23 ಲೇ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03.03.2017 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾರಾವಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 17.08.2017 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25 ಕಾರಾವಿ ನಿಗಮದ ಮಾದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಾವಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಮೇತ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 02.07.2019 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-12-2019 12:53 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080